loader image

1. Administrator danych osobowych

1.1. Administratorem danych osobowych użytkowników przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest Karol Babicz z siedzibą w Lublinie, Nałkowskich 105/8, 20-470 Lublin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą In-Time Karol Babicz pod marką Ciacho bez Cukru, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP 9462553270 (zwana w niniejszym dokumencie „Ciacho bez Cukru” lub „Administrator”).

1.2. W sprawach dotyczących danych osobowych użytkownik może skontaktować się za pomocą wiadomości e-mail: kontakt@ciachobezcukru.pl

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe użytkownika, które Ciacho bez Cukru uzyska w sytuacjach objętych niniejszą Polityką Prywatności będą przetwarzane w następującym celu:

– odpowiedzi na wiadomości kierowane do Ciacho bez Cukru za pomocą formularzy kontaktowych, bądź na wiadomości wysłane na dane kontaktowe Ciacho bez Cukru – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Ciacho bez Cukru jako administratora danych osobowych;

– wykonania obowiązków prawnych ciążących na Ciacho bez Cukru na podstawie przepisów prawa krajowego i prawa Unii;

– analizy korzystania ze Strony, jak również poprawy jej funkcjonowania i bezpieczeństwa – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Ciacho bez Cukru jako administratora danych osobowych,

– dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Ciacho bez Cukru jako administratora danych osobowych,

– marketingu bezpośredniego produktów lub usług – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Ciacho bez Cukru w przypadku, gdy Ciacho bez Cukru z użytkownikiem łączy relacja konsumencka lub biznesowa, a w przypadku, gdy taka relacja jest w zamiarze nawiązania, w oparciu o zgodę użytkownika (od czasu wyrażenia zgody przez czas nie dłuższy niż do momentu jej wycofania),

– wysyłki newslettera – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Ciacho bez Cukru polegający na możliwości przekazywania zainteresowanym użytkownikom informacji m. in. na temat działalności Ciacho bez Cukru, franczyzy, prowadzenia biznesu, gastronomii i żywienia, z uwzględnieniem użytkowników którzy zapisali się na newsletter,

– archiwizacji danych i wykonywania kopii zapasowych – w związku z nałożonym na Ciacho bez Cukru jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych i w oparciu o prawnie uzasadniony interes Ciacho bez Cukru jako administratora danych osobowych.

3. Dane przetwarzane w celu kontaktu – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy użytkownik postanowi skontaktować się z Ciacho bez Cukru za pomocą dostępnego na Stronie formularza kontaktowego, podanych adresów e-mail, numerów telefonów, czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście, jak również w sytuacjach, gdy Ciacho bez Cukru ma prawo skontaktować się z użytkownikiem (np. w celach marketingowych), Ciacho bez Cukru będzie przetwarzać takie dane osobowe, które zostaną mu przez użytkownika podane lub są niezbędne do odpowiedzi na wiadomości użytkownika (w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe, a także adres IP w sytuacji skorzystania z formularza kontaktowego na Stronie), bądź które Ciacho bez Cukru posiada w związku z łączącą go z użytkownikiem relacją lub zebrało z powszechnie dostępnych źródeł. Dane te Ciacho bez Cukru przetwarza z uwagi na fakt, że są one niezbędne do realizacji obowiązków wynikających ze wskazanych wyżej przepisów lub do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Ciacho bez Cukru, to jest w celu:

– odpowiedzi na przesłaną do Ciacho bez Cukru wiadomość i dalszy kontakt z użytkownikiem,

– marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych,

– archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na Ciacho bez Cukru jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych.

4. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem ze Strony – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy użytkownik korzysta ze Strony, Ciacho bez Cukru zapisuje takie dane, jak: adres IP, rodzaj i wersję urządzenia oraz przeglądarki użytkownika, dokonane wybory w zakresie cookies, czy sposób korzystania ze Strony. W większości przypadków Ciacho bez Cukru nie będzie w stanie zidentyfikować użytkownika i dane te będą dla Ciacho bez Cukru anonimowe. W sytuacji natomiast, gdy Ciacho bez Cukru połączy dane z użytkownikiem, co może nastąpić, gdy posiada dodatkowe dane z innego źródła (np. zapisze takie dane, gdy użytkownik skontaktuje się z Ciacho bez Cukru za pomocą formularza kontaktowego na Stronie Ciacho bez Cukru), stać się one mogą dla Ciacho bez Cukru danymi osobowymi. Dane te Ciacho bez Cukru przetwarza z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Ciacho bez Cukru, to jest w szczególności:

– dostosowania sposobu, w jaki Strona jest wyświetlana i jej personalizacji,

– zapisania danych z formularzy celem zachowania sesji i ułatwienia korzystania ze Strony,

– analizy zachowania na Stronie dla poprawy jej funkcjonowania oraz ochrony przed nadużyciami.

5. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane:

– do kontaktu z użytkownikiem – od dnia ich zebrania do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie, w której użytkownik nawiązał kontakt z Ciacho bez Cukru, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,

– do celów marketingowych – przez czas istnienia łączącej użytkownika relacji z Ciacho bez Cukru lub do czasu wycofania zgody, jeżeli została ona udzielona Ciacho bez Cukru,

– do celów wysyłki newslettera – do czasu wyrażenia przez użytkownika sprzeciwu, chyba że wcześniej Ciacho bez Cukru przestanie wydawać newsletter,

– do celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń,

– do celów wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – przez czas nie dłuższy niż potrzebny dla wykazania, że obowiązki te były realizowane przez Ciacho bez Cukru w sposób prawidłowy,

– do celów poprawy funkcjonowania, bezpieczeństwa Strony – przez czas, przez jaki dane te są niezbędne do realizacji tego celu,

– do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji w Ciacho bez Cukru.

Każdorazowo jednak Ciacho bez Cukru będzie przetwarzać dane nie dłużej niż do chwili wyrażenia przez użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania (gdy podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Ciacho bez Cukru), albo nie dłużej niż do wycofania zgody (gdy podstawą ich przetwarzania jest zgoda użytkownika).

6. Odbiorcy danych

Ciacho bez Cukru dołoży należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będzie dane użytkownika i w przypadku wybranych podmiotów wymagać będzie, by chronili dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione:

– osobom trzecim świadczącym na rzecz Ciacho bez Cukru usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi Ciacho bez Cukru przetwarza dane użytkownika (np. usług z zakresu IT, rekrutacji, księgowości, komunikacji elektronicznej, hostingu danych, marketingu, usługi doradcze),

– podmiotom powiązanym z Ciacho bez Cukru w szczególności wspólnikom Ciacho bez Cukru,

– odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,

– innym odbiorcom, jeżeli użytkownik wyrazi na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić żywotne interesy użytkownika lub żywotne interesy innych podmiotów.

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Każdorazowo, gdy dane osobowe użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jaki wynika z przepisów obowiązujących na terenie Polski, Ciacho bez Cukru zadba o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

8. Łącza do stron podmiotów trzecich

Na Stronie zamieszczone są łącza odsyłające do stron internetowych podmiotów trzecich. W stosunku do osób odwiedzających te strony obowiązują inne zasady niż opisane w niniejszym dokumencie w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak również kto inny jest administratorem danych tam przetwarzanych. Ciacho bez Cukru zaleca zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w zakresie przetwarzania danych osobowych publikowanymi przez administratorów tych stron.

9. Wtyczki Społecznościowe

Na Stronie zamieszczone są wtyczki mediów społecznościowych. Korzystając ze Strony adres IP urządzenia użytkownika oraz identyfikator przeglądarki użytkownika przekazywane są do dostawców tych mediów społecznościowych. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka użytkownika wyświetliła Stronę Ciacho bez Cukru, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy oraz nie jest u niego akurat zalogowany. Naciśnięcie przez użytkownika na wtyczki mediów społecznościowych dodatkowo nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców tych mediów, którzy mogą zbierać inne dane z urządzenia użytkownika. Należy zwrócić uwagę, że Ciacho bez Cukru nie ma wpływu na to, jakie dane są zbierane przez media społecznościowe po kliknięciu w ich przycisk. Więcej informacji odnośnie do celu oraz zakresu zbieranych przez te podmioty danych oraz w jaki sposób są przetwarzane, używane, chronione dane osobowe, w tym jakie przysługują użytkownikowi w związku z tym prawa i możliwe do wyboru opcje w celu ochrony prywatności użytkownik znajdzie na odpowiednich stronach internetowych poszczególnych mediów społecznościowych.

10.  Uprawnienia

10.1. W zakresie każdego z niżej wskazanych praw użytkownik może skontaktować się z Ciacho bez Cukru. Użytkownikowi przysługuje:

– Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych – użytkownik ma prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o swoich danych osobowych, które Ciacho bez Cukru przechowuje, lub do których Ciacho bez Cukru ma dostęp. Na żądanie użytkownika zostanie mu nieodpłatnie przedstawiona kopia jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie kolejnych kopii danych Ciacho bez Cukru ma prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.

– Prawo do wycofania zgody -  za każdym razem, gdy dane użytkownika są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, użytkownik ma prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez zgody.

– Prawo do sprostowania danych osobowych – Ciacho bez Cukru podejmuje racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, aby dane osobowe użytkownika były prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, użytkownik jest proszony o zawiadomienie o tym Ciacho bez Cukru.

– Prawo do przenoszenia danych – użytkownik ma prawo żądania przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda.

– Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania – we wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach użytkownik ma prawo, by żądać usunięcia jego danych osobowych. Prawo to nie jest absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy Ciacho bez Cukru będzie nadal uprawnione, by przetwarzać dane osobowe użytkownika. Użytkownik może również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania jego danych.

– Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – we wskazanych w przepisach przypadkach użytkownik ma prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu jego danych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Ciacho bez Cukru.

– Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ciacho bez Cukru zwraca uwagę, że w niektórych sytuacjach skorzystanie z ww. praw może nie być możliwe.

11. Polityka stosowania plików cookies i innych podobnych technologii

11.1. Strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe, które są obsługiwane przez Stronę i zapisywane na urządzeniu użytkownika) i inne podobne technologie (w tym: narzędzia od Google Inc., to jest, Google Analytics).

11.2. Strona używa wskazanych narzędzi dla różnych celów, w tym:

– w zakresie niezbędnym do jej działania, to jest do dostosowania sposobu wyświetlania Strony do urządzeń, oprogramowania i preferencji użytkowników oraz wybranych przez nich ustawień,

– w zakresie innym niż niezbędny, to jest do monitorowania i analizy w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony oraz możliwości poprawy jej funkcjonowania.

11.3. Ciacho bez Cukru wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

– pliki cookies analityczne badające zachowanie użytkownika na Stronie;

– funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika i personalizację (np. pod względem wybranego języka lub akceptacji ustawień w zakresie cookies);

– pliki cookies stron trzecich – w wykorzystywanych urządzeniach mogą być również zapisywane pliki cookie innych podmiotów, w tym Google Inc, oraz mediów społecznościowych, których wtyczki zostaną zaimplementowane na Stronie.

11.4. Pliki cookies i inne stosowane przez Ciacho bez Cukru narzędzia nie są używane w celu przetwarzania lub przechowywania danych osobowych i z założenia nie służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji urządzenia użytkownika. Sytuacje wyjątkowe, gdy dane zebrane za pomocą plików cookies uznane mogą zostać za dane osobowe, a także związane z tym uprawnienia użytkownika, szczegółowo opisane zostały we odpowiedniej części Polityki Prywatności.

11.5. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w zakresie plików cookies.

11.6. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

11.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

11.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów.

11.9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Strony. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11.10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

11.11. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, musi zmienić ustawienia przeglądarki stosując się do ustawień przeglądarki internetowej.

11.12. Ciacho bez Cukru zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze Strony.

11.13. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postąpić zgodnie z instrukcjami:

– IE: W głównym oknie aplikacji należy wybrać kolejno Narzędzia> Opcje internetowe> Prywatność. W obszarze Ustawienia przesunąć suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zostaną zablokowane wszystkie pliki cookies. Następnie należy kliknąć na przycisk OK.

– Chrome: W głównym oknie przeglądarki (prawy górny róg) należy kliknąć na ikonę Ustawienia Google Chrome. Następnie wybierać zakładkę Ustawienia> Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność> Ustawienia treści. W opcji Pliki cookies należy zaznaczyć pozycję “Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”. Kolejno wybieramy przycisk Gotowe.

– Firefox: W głównym oknie programu należy kliknąć na Narzędzia> Opcje> Prywatność. Kolejno wybierć opcję “Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika”, pozycja pierwsza “Zawsze używaj trybu prywatnego” oraz pozycja ostatnia “Akceptuj ciasteczka” muszą być odznaczone (tj. obok nich musi być pusty kwadracik). W obszarze Ustawienia należy przesunąć suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zostaną zablokowane wszystkie pliki cookies. Kolejno należy kliknąć na przycisk OK.

– Safari: W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje> Bezpieczeństwo. Kolejno należy wybierać poziom bezpieczeństwa w obszarze “Akceptuj pliki cookies”.

– Opera: Menu przeglądarki: Narzędzie> Preferencje> Zaawansowane> Ciasteczka. Należy zaznaczyć opcję “Nigdy nie akceptuj ciasteczek” oraz kliknąć OK.